"บทความ/คำสั่ง/คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ"

 

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

 

 

Download

 • กระบวนการเลือกตั้งไม่ชอบศาลปกครองเพิกถอนได้หรือไม่

 • ขอติดตั้งประปาเก่าใหม่ค่าใช้จ่ายที่ควรแตกต่าง

 • ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เปลี่ยนแปลงดุลพินิจที่ใช้ก็ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงไป
 • ท่อประปาหล่นขวางถนนขับรถชนใครต้องรับผิด
 • บ้านทรุด...จรรยาบรรณของสถาปนิก
 • โดนรื้อบ้านครับ!
 • ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
 • ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง
 • ข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่
 • ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเพื่อความโปร่งใส
     

บทความเกี่ยวกับคดีปกครอง

 

 

Download

 • กระทรวงการคลังให้เพิ่มผู้รับผิดต้องให้โอกาสโต้แย้งหรือไม่

 • การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำอื่

 • การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 • การใช้กฎหมายรักษาความมั่นคงของรัฐกับอำนาจการตรวจสอบของศาล

 • การใช้ดุลพินิจออกคำสั่งย้ายข้าราชการกรณีมีสาเหตุจากการร้องเรียน

 • การตรวจสอบการทำหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง

 • การย้ายข้าราชการกับความจำเป็นที่ต้องออกคำสั่งย้าย

 • เก็บเงินราชการไว้ในรถเงินหายต้องรับผิดหรือไม่

 • ขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่เพราะไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

 • ข้าราชการกับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่เท่าเทียม

 • ข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎรไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ.pdf

 • คดีบริหารงานบุคคลคำตัดสินบนหลักเดียวกัน.pdf

 • คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองเรียกคืนเงินสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ

 • ความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

 • ความเสมอภาคเหตุที่อ้างไม่ได้

 • คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแต่ไม่โต้แย้ง

 • คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชามาฟ้องศาลได้เมื่อใดครับ

 • ค้ำประกันการเข้าทำงานต้องรับผิดตามข้อตกลง

 • คำสั่งทางปกครองฟ้องเพิกถอนฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละเงื่อนไขเวลา

 • คืนหลักประกันสัญญาจ้างให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิผิดนะครับ

 • จอดรถยนต์ราชการไว้หน้าบ้านพักหาย

 • จัดหาพัสดุโดยทุจริตผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 • เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งเป็นกลางหรือไม่ดูจากอะไรบ้าง

 • เจ้าหน้าที่ศาลส่งหมายไม่ถึงผู้รับผิดวินัยร้ายแรง

 • แจ้งความประสงค์ขอเข้าเสนอราคาไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ว่าจะได้รับโอกาสเสมอไป

 • ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญาแต่ขอค่าเสียหายเพราะตรวจงานช้า

 • เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างไรไม่หมดสิทธิ

 • ประกาศสอบราคาเอกสารที่ต้องจัดส่งให้แก่บุคคลใด

 • ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด

 • ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่และผลของการไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนการพิจารณาคำอุทธรณ์

 • ปรับภูมิทัศน์ริมน้ำรุกล้ำที่งอกริมตลิ่ง

 • เป็นวิทยากรบรรยายแต่อาศัยโอกาสทำทุจริต

 • โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที ตอน2

 • โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที ตอน1

 • ผิดสาระสำคัญหรือผิดพลาดเล็กน้อยรับราคาที่เสนอไม่ได้

 • ผู้จัดการมรดกหลายคนใครมีอำนาจจัดการทรัพย์มรดก

 • ผู้ทรงอำนาจไม่ใช้อำนาจการกระทำของผู้รับมอบอำนาจจึงไม่ชอบ

 • เพลิงไหม้กองขยะลามไหม้ไร่อ้อยเทศบาลต้องชดใช้

 • เพียงแค่พยานหลักฐานมีมูลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งได้

 • เพียงยื่นซองเสนอราคา จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วหรือไม่

 • มารดาเจ้าของที่ดินอนุญาตด้วยวาจาจะถือว่าเจ้าของที่ดินอนุญาตให้ราชการให้ที่ดินหรือไม่

 • มีกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายต้องย้ายเจ้าบ้านเดิม

 • มีคำสั่งให้ไปประจำท้องทีขอช่วยราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่

 • มีถิ่นที่อยู่หลายแห่ง ให้แจ้งคำสั่งไปยังภูมิลำเนา

 • มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมย้ายได้ไม่ใช่กลั่นแกล้ง

 • มีพฤติกรรมส่อว่าทุจริตสั่งย้ายไม่เป็นธรรม

 • มีส่วนได้เสียในสัญญาทางปกครองจนถูกร้องให้พ้นจากตำแหน่ง

 • เมื่อกฎหมายอื่นกำหนดขั้นตอนไว้ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ

 • เมื่อหน่วยงานขาดอัตรากำลังความบกพร่องต้องหักส่วนความรับผิด

 • ไม่ได้แจ้งผลการประเมินแต่ให้ชี้แจงในภายหลังถือว่าดำเนินการถูกต้อง

 • ไม่เลื่อนเงินเดือนเพราะกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา

 • ไม่ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเหตุที่ต้องขยายเวลาและลดค่าปรับ

 • ยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาใช่ว่าจะหมดสิทธืทุกกรณี

 • ยื่นอุทธรณ์ทางไปรษณีย์พิจารณาให้ดีถึงวันที่ลงตราประจำวัน

 • รถยนต์ของทางราชการถูกขโมยเจ้าหน้าที่อยู่เวรต้องรับผิดหรือไม่

 • เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือการบรรจุเป็นข้าราชการต้องพ้นจากตำแหน่ง

 • ลงโทษทางวินัยซ้ำในมูลความผิดเดียว

 • ละทิ้งหน้าที่ราชการศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

 • ละเลยต่อหน้าที่ระยะเวลาการฟ้องคดีที่แตกต่าง

 • ลาพักผ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 • ลาออกจากราชการแต่ขาดราชการจึงถูกลงโทษทางวินัย

 • วงเลี้ยวทางร่วมต้องมีระยะพอควรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

 • วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแก่การฟ้องเพิกถอนกฎ

 • วิ่งออกกำลังกายตกรางระบายน้ำใครรับผิด

 • สาระสำคัญที่ไม่รับพิจารณาราคาที่เสนอ

 • สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรที่เกิดก่อนรับราชการ

 • หมดสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา เพราะว่าหนังสือมอบอำนาจไม่สมบูรณ์

 • หลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

 • หลักประกันความเป็นธรรม ในการพิจารณาคดีละเมิดอำนาจศาลปกครอง

 • ห้ามลงโทษมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่ได้กระทำเพียงครั้งเดียว

 • เหตุเกิดเพราะเจ้าหน้าที่ไม่แนะนำ

 • ให้ผู้บังคับบัญชารับผิดแต่ไม่ให้โอกาสโต้แย้ง

 • อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้องมีผลให้คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 • อำนาจในการแก้ไขสัญญาทางปกครองกรณีที่ผู้รับจ้างมีภาระการทำงานน้อยลง

 • อุทธรณ์คดีอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ

 • อุทธรณ์แล้วหรือไม่หากไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำส่ัง

 

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

 

 

Download

 • การบริหารงานบุคคล เลขแดงที่อ25ทับ2558

 • การบริหารงานบุคคล เลขแดงที่อ71ทับ2552

 • การบริหารงานบุคคล เลขแดงที่อ503ทับ2554

 • การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน เลขแดงที่อ22ทับ2558

 • การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน เลขแดงที่อ98ทับ2557

 • การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน เลขแดงที่อ161ทับ2555

 • การเลือกตั้ง เลขแดงที่อ68ทับ2555

 • การเลือกตั้ง เลขแดงที่อ856ทับ2557

 • การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เลขแดงที่อ67ทับ2555

 • การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เลขแดงที่อ67ทับ2557

 • การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เลขแดงที่อ91ทับ2555

 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขแดงที่คส42ทับ2556

 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขแดงที่คส50ทับ2556

 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขแดงที่อ7ทับ2555

 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขแดงที่อ284ทับ2556

 • ที่ดิน เลขแดงที่อ46ทับ2558

 • ที่ดิน เลขแดงที่อ113ทับ2558

 • ที่ดิน เลขแดงที่อ170ทับ2555

 • ที่ดิน เลขแดงที่อ211-214ทับ2556

 • ที่ดิน เลขแดงที่อ847ทับ2557

 • ละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น เลขแดงที่อ66ทับ2558

 • ละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น เลขแดงที่อ857-860ทับ2557

 • วินัย เลขแดงที่อ82ทับ2555

 • วินัย เลขแดงที่อ121ทับ2556

 • วินัย เลขแดงที่อ157ทับ2555

 • วินัย เลขแดงที่อ428ทับ2556

 • สัญญากับทางราชการ เลขดงที่อ7-8ทับ2558

 • สัญญากับทางราชการ เลขแดงที่อ7ทับ2558

 • สัญญากับทางราชการ เลขแดงที่อ509ทับ2553

 • สัญญากับทางราชการ เลขที่แดงอ159ทับ2555

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   
     
     
     
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  โทร.0-22224131 - 2 hotline 50532 Fax. 0-2223-3029 hotline 50539