หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์  

 


 

   

ชื่อ-สกุล

 

 

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

 

 

 

 

 

นายสมพร  ใช้บางยาง

 

 

 

9 เมษายน 2535 - 9 ตุลาคม 2538

 

 

 

 

นายวรสิทธิ์  โรจนพานิช

 

 

9 ตุลาคม 2538  - 1 ตุลาคม 2539

 

 

 

 

นายสุทัศน์  สุทันกิตระ

 

 

 

17 ตุลาคม 2539  - 19 ตุลาคม 2540

 

 

 

 

นายชาญวิทย์  วสยางกูร

 

 

20 ตุลาคม 2540  - 13 พฤศจิกายน 2542

 

 

 

 

นายประเสริฐ  ธนเศรษฐกร

 

 

15 พฤศจิกายน 2542  - 11 ธันวาคม 2545

 

 

 

 

นายวรพจน์  รัฐสีมา

 

 

2 ธันวาคม 2545  - 30 กันยายน 2546

 

 

 

 

 

นายณฐพลฒ์  วิเชียรเพริศ

 

 

 

 

 

1 ตุลาคม 2546  - 9 กุมภาพันธ์ 2547

 

 

 

 

 

นางสาวอรุณี  กูลณรงค์

 

 

 

9 กุมภาพันธ์ 2547  - 17 ตุลาคม 2547

 

 

 

 

 

นายธานี  ธัญญาโภชน์

 

 

 

18 ตุลาคม 2547  -   25 ธันวาคม 2548

 

 

 

 

 

 

นายชยาวุธ  จันทร

 

 

 

26  ธันวาคม 2548 - 15 ธันวาคม 2549

 

 

 

 

 

นายภิญโญ  ประกอบผล

 

 

 

22 ธันวาคม 2549  -  31  กรกฎาคม 2551

 

 

 

 

 

นายสมบูรณ์  โอฬารกิจเจริญ

 

 

 

สิงหาคม 2551 - 21  ตุลาคม  2551

 

 

 

 

 

นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์

 

 

 

22  ตุลาคม 2551 - 15 พฤศจิกายน 2552

 

 

 

 

 

นายวันชัย  คงเกษม

 

 

 

15 ธันวาคม 2552 - 1 สิงหาคม  2554

 

 

 

 

 

น.ส.บุษบา  ธรรมรักษ์

 

 

 

15 สิงหาคม 2554 - ปัจจุบัน