ทำเนียบผู้อำนวยการกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

 


ชื่อ - นามสกุล


ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

 
  นายสมพร ใช้บางยาง 9 เมษายน 2535 - 9 ตุลาคม 2538  
         
  นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช 9 ตุลาคม 2538 - 1 ตุลาคม 2539  
         
  นายสุทัศน์ สุทันกิตระ 17 ตุลาคม 2539 - 19 ตุลาคม 2540  
         
  นายชาญวิทย์ วสยางกูร 20 ตุลาคม 2540 - 13 พฤศจิกายน 2542  
         
  นายประเสริฐ ธนเศรษฐกร 15 พฤศจิกายน 2542 - 11 ธันวาคม 2545  
         
  นายวรพจน์ รัฐสีมา 2 ธันวาคม 2545 - 30 กันยายน 2546  
         
  นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ 1 ตุลาคม 2546 - 9 กุมภาพันธ์ 2547  
         
  นางสาวอรุณี กูลณรงค์ 9 กุมภาพันธ์ 2547 - 17 ตุลาคม 2547  
         
  นายธานี ธัญญาโภชน์ 18 ตุลาคม 2547 - 25 ธันวาคม 2548  
         
  นายชยาวุธ จันทร 26 ธันวาคม 2548 - 15 ธันวาคม 2549  
         
  นายภิญโญ ประกอบผล 22 ธันวาคม 2549 - 31 กรกฎาคม 2551  
         
  นายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ 1 สิงหาคม 2551 - 21 ตุลาคม 2551  
         
  นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ 22 ตุลาคม 2551 - 15 พฤศจิกายน 2552  
         
  นายวันชัย คงเกษม 15 ธันวาคม 2552 - 1 สิงหาคม 2554  
         
  น.ส.บุษบา ธรรมรักษ์ 15 สิงหาคม 2554 - 30 กันยายน 2560  
         
  น.ส.ปาณิสรา กาญจนะจิตรา 6 ตุลาคม 2560 - 8 มกราคม 2564  
         
  นายนรวีร์ ขันธหิรัญ 1 มีนาคม 2564 - 12 ธันวาคม 2564  
         
  นายณัฐวุฒิ กุสุโมทย์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 - ปัจจุบัน