ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รอบ 1 ปี

 
 

นโยบายเร่งด่วนข้อที่ 1

การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน

  • กทม. เมืองหลวงสตรีทฟู้ด
 
 
 

นโยบายเร่งด่วนข้อที่ 2

การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

  • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • เบี้ยยังชีพ “ผู้สูงอายุ” “คนพิการ” ผู้มีรายได้น้อย ขยายสิทธิกลุ่ม “มารดาตั้งครรภ์” “เด็กแรกเกิด” “เด็กวัยเรียน”
  • ลดความเหลื่อมล้ำของ “คุณภาพการบริการสุขภาพ” ทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อนำไปสู่การให้บริการการรักษาพยาบาลที่ดีแก่พี่น้องประชาชน
 
 
 

นโยบายเร่งด่วนข้อที่ 3

มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

  • ส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน
 
 
 

นโยบายเร่งด่วนข้อที่ 7

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

  • โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภาพถึงระดับตำบล และต้องมี “หลักสูตรออนไลน์” ประกอบการเรียนการสอน และมีความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษากับภาคธุรกิจ
 
 
 

นโยบายเร่งด่วนข้อที่ 10

การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

  • การพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ การอนุมัติ หรืออนุญาตทางราชการด้วยระบบดิจิทัลใน
 
 
 

นโยบายเร่งด่วนข้อที่ 11

การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

  • ดำเนินมาตรการป้องกัน “ก่อน” เกิดภัย การให้ความช่วยเหลือ “ระหว่าง” เกิดภัย การแก้ไขปัญหาใน “ระยะยาว” โดยเฉพาะ “ระบบเตือนภัย” ต้องมีการจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำหนดมาตรการ “บรรเทาความเดือดร้อน” ประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที