พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน

 
 

โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 
   
   
   
   
   
   
       
   
       
       

 

 
 

 

COPYRIGHT 2009   INFORMATION DIVISION OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR INTERIOR

CONTACT:   0-2222-4131-2  HOTLINE  50533  FAX 0-2222-1871 

webmaster : intira.asasa@gmail.com HOTLINE  50532