หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์  

 


 

 

วิสัยทัศน์ : ประชาสัมพันธ์ ถูกต้อง ฉับไว ด้วยใจบริการ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

2. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย

3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์

 เป้าประสงค์หลัก

1. เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในภารกิจตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

2. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

 

ความเป็นมาของกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                จากการเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2531 ผนวกกับการเกิดวาตภัยจากพายุใต้ฝุ่นเกย์ที่จังหวัดชุมพร ในปี 2532  ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในภาคใต้เป็นอย่างมาก กระทรวงมหาดไทยในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ระดมหน่วยงานในสังกัด ให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ แต่ข่าวการช่วยเหลือของกระทรวงมหาดไทยที่ปรากฏทางสื่อมวลชนมีน้อยมาก และในบางครั้งยังปรากฏเป็นข่าวในเชิงลบทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการเป็นอันมาก

                นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พุทธศักราช 2530 – 2534 ในด้านการปรับปรุงการบริหารและทบทวนบทบาทของรัฐในการพัฒนา  ประเทศ เรื่อง การปรับปรุงเครื่องมือสนับสนุนของรัฐในการบริหารการพัฒนา ระบุให้มีการปรับปรุงระบบ การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ให้การสนับสนุนการพัฒนาประเทศยิ่งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการสื่อความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ อันเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งในการผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายอย่างชัดแจ้ง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2532 ให้มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยให้เพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

นโยบายการก่อตั้ง

                เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2532 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร) ได้เดินทางไปตรวจความเสียหายอันเนื่องมาจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ที่จังหวัดชุมพร และมีความเห็นว่าควรจะได้มีการปรับปรุงหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพและมีขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ และสามารถใช้การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริหารงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแต่เดิมมีฐานะ เป็นเพียงฝ่ายประชาสัมพันธ์ สังกัดกอง  กลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขึ้นเป็น สำนักงานสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย   มีฐานะเป็นกองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

การดำเนินการก่อตั้ง

                วันที่ 15 มกราคม 2533 กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งสำนักงานสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย ขึ้น  โดยมี นายบุญช่วย ศรีสารคามรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้อำนวยการกองในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน และมี นายพินัย  อนันตพงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการคณะทำงาน เพื่อพิจารณาโครงสร้างและอัตรากำลังในการจัดตั้งสำนักงานสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานชุดนี้ ทำให้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 สามารถให้มีการจัดตั้งสำนักงานสารนิเทศกระทรวงมหาดไทย ขึ้น เป็นหน่วยงานภายในโดยเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีโครงสร้างการแบ่งงานภายใน แบ่งเป็น 1 งาน 3 ฝ่าย คือ

                - งานธุรการ

                - ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

                - ฝ่ายข้อมูลและข่าวสาร

                - ฝ่ายผลิตและเผยแพร่

                () ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวง

                () เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกระทรวง

                () ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการเป็น 1 งาน 2 ฝ่าย ดังนี้

 

งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของสำนักงาน งานการเงินเบื้องต้น การควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคลงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้สื่อข่าวและประชาชนในเรื่องทั่ว ๆ ไป งานขอรับการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของสำนักงาน  งานทุนการศึกษาแก่บุตรหลานข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่อุทิศตนเพื่อราชการจากมูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใด

 

ฝ่ายข้อมูลการประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                (1)   งานจัดเก็บและประมวลข่าวสาร รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข่าวสาร การตรวจติดตามข่าว การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน การบริการข่าวสาร การจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร การชี้แจงข่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวเป็นภาพลบต่อกระทรวงมหาดไทย

                (2)   งานวิเคราะห์และประเมินข่าว รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมสรุปผลวิเคราะห์และประเมินข่าวด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย  สาธารณภัย และการพัฒนาชนบท งานศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทย

                (3)   งานแผนประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย รวบรวมระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับการแถลงข่าวและการประชาสัมพันธ์ งานพิพิธภัณฑ์มหาดไทย งานประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานและปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย งานคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ งานบริการข้อมูล เอกสารหนังสือประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสมุดโทรศัพท์ของกระทรวงมหาดไทย การประสานงานจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

 

ฝ่ายเผยแพร่การประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                (1)   งานแถลงข่าว  รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดแถลงข่าวปกติและพิเศษ ทั้งในและนอกกระทรวงมหาดไทย การบันทึก และถอดเทปคำให้สัมภาษณ์คำแถลงข่าวของผู้บังคับบัญชาระดับสูง การประสานและอำนวยความสะดวกในด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อมวลชนสัมพันธ์

                (2)   งานผลิตข่าว รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดเทคนิคและวิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเขียนข่าว บทความ เอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การจัดทำบทภาพยนตร์   สารคดีคำแถลงการณ์เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง การจัดทำวารสาร "จดหมายข่าว สป." และภาพข่าวประชาสัมพันธ์

                (3)   งานโสตทัศนูปกรณ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพนิ่ง วีดิทัศน์ ภาพยนตร์กิจกรรมของกระทรวงมหาดไทยงานพิธีต่าง ๆ งานอัดขยายรูปขาว-ดำ งานจัดทำสไลด์ สปอตวิทยุ-โทรทัศน์ งานออกแบบและศิลปกรรมทุกชนิด การควบคุมดูแลการใช้ห้องและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา รวมทั้งของห้องประชุมกระทรวง งานจัดทำห้องปฏิบัติการกระทรวง การจัดทำบอร์ด งานจัดทำผังบริเวณอาคารกระทรวง และการจัดทำวารสารมหาดไทย

 

บทบาทภารกิจของกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

บทบาทภารกิจ ของกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน

                ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ..2545 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร บริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรม และการส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยในส่วนของกองสารนิเทศ สป.มท. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                ()   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวง โดยเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกระทรวง

                ()   เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกระทรวง

                ()   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างและอัตรากำลัง

                โครงสร้างการแบ่งงานภายในกองสารนิเทศ สป.มท. แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 1 งาน คือ

                - ฝ่ายข้อมูลการประชาสัมพันธ์

                - ฝ่ายเผยแพร่การประชาสัมพันธ์

                - งานบริหารทั่วไป

                โดยมีสายงานการบังคับบัญชา ดังนี้

 

ฝ่ายข้อมูลการประชาสัมพันธ์

                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บและประมวลข่าวสารการวิเคราะห์และประเมินข่าว งานนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทย งานคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ งานบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

                1. งานจัดเก็บและประมวลข่าวสาร

                        มีหน้าที่รับผิดชอบการสื่อข่าว และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข่าวสาร การตรวจ ติดตามข่าว การสรุปข่าว การรวบรวมจัดระบบข้อมูลข่าวสาร การบริการข้อมูลข่าวสาร และการชี้แจงข่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวที่มีผลกระทบต่อกระทรวงมหาดไทย

                2. งานโฆษกและศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์

                        งานโฆษกกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประเด็นสำคัญและสมควรชี้แจงประชาสัมพันธ์  เพื่อให้โฆษกกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าว งานประสานข้อมูลและเอกสารจากหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง งานพบปะประชาสัมพันธ์สื่อมวลชน ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์  รวมทั้งดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามที่โฆษกกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

                        - การประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเลคทรอนิคส์  ดำเนินการจัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและจังหวัด โดยระบบ  internet
ซึ่งลงใน
www.moi.go.th  ได้แก่  ข่าวมหาดไทย ข่าวฝากประชาสัมพันธ์    ฯลฯ

                3.  งานแผนประชาสัมพันธ์

                        มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนและโครงการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจงาน รวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ งานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของภายในและภายนอกกระทรวง  งานประสานจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์  งานจัดทำแผนนโยบายเร่งด่วนตามที่กระทรวงมอบหมาย  และงานบริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาขอข้อมูล

 

ฝ่ายเผยแพร่การประชาสัมพันธ์

                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ แถลงข่าว  การผลิตสื่อ  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และงานโสตทัศนูปกรณ์  ตลอดจนการจัดทำ ห้องปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย

                1. งานเผยแพร่ 1

                        มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดเตรียมเนื้อหาสาระ ดำเนินการจัดทำและ/หรือประสานการจัดทำเอกสารข่าว และการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนโยบายต่าง ๆ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ทั่วไปเพื่อการเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนทั่วไป

                2. งานเผยแพร่ 2

                        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สไลด์ และบรรยายสรุป  จัดทำบทให้สัมภาษณ์ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการกระทรวง โดยประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการจัดวางระบบการนำเสนอตามความเหมาะสม

                3.  งานแถลงข่าว

                        มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดแถลงข่าวปกติและพิเศษ ทั้งในและนอกกระทรวงมหาดไทย การบันทึกและการถอดเทปเสียง  คำให้สัมภาษณ์ คำแถลงข่าว ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง การประสานและอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนสัมพันธ์

                4.  งานโสตทัศนูปกรณ์

                        มีหน้าที่รับผิดชอบการออกแบบศิลปกรรม การถ่ายภาพนิ่ง สี/ขาว – ดำ/สไลด์  การถ่ายภาพวิดีทัศน์กิจกรรม ผลงานของกระทรวงมหาดไทยงานพิธีการต่าง ๆ กิจกรรมสำคัญของผู้บังคับบัญชาระดับสูง การล้างอัดขยายภาพ การตัดต่อภาพวิดีทัศน์ การบำรุงรักษาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ การจัดเก็บและควบคุมวัสดุโสตทัศนูปกรณ์  ทั้งที่ห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ของกองห้องแถลงข่าวกระทรวง และห้องประชุมกระทรวง การจัดบอร์ด ติดประกาศภาพข่าวประชาสัมพันธ์ การวางแผนผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  การขยายประสิทธิภาพโสตทัศนูปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การสนับสนุนงานโสตทัศนูปกรณ์ในด้านกิจกรรมของกระทรวงมหาดไทย

 

งานบริหารทั่วไป

                        มีหน้าที่ รับผิดชอบงานสารบรรณ งานบริหาร งานบุคคล งานพิมพ์หนังสือ งานธุรการทั่วไป งานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ติดต่อในเรื่องทั่วไป งานเลขานุการผู้อำนวยการกอง งานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการตรวจสอบกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

..............................................................................................

 

การดำเนินการประชาสัมพันธ์ของกองสารนิเทศ สป.มท.

                กองสารนิเทศ  สปมีบทบาทหน้าที่หลักใน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ตลอดจนผลงานต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทยในภาพรวม ในการปฏิบัติงานดังกล่าว กองสารนิเทศ สป. ได้ประสานกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนจังหวัด อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อมูล  ดังกล่าวมาจัดทำและประชาสัมพันธ์นำเสนอในรูปสื่อแบบต่าง ๆ  ผ่านช่องทางที่เหมาะสม  ดังนี้

 

1. สื่อสิ่งพิมพ์

                กองสารนิเทศ  สปได้นำข้อมูลจากการประสานงานมาเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในลักษณะต่าง ๆ  กัน  ได้แก่

                1.1 ข่าวมหาดไทย  เป็นการนำข้อมูลข่าวสารในลักษณะเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยงานในสังกัด และเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนประจำทุกวัน

                1.2 จดหมายข่าว สป . : เป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะวารสารประจำของกระทรวงมหาดไทย  ผลิตออกเป็นรายเดือน โดยมีเนื้อหาประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสาระความรู้ต่าง ๆ  เพื่อแจกจ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สังกัด มท.

                 1.3 โปสเตอร์และสติ๊กเกอร์ : เป็นการนำนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยมาเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์ โปสเตอร์  ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด  โปสเตอร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของคณะกรรมการ ป.. สติ๊กเกอร์เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเพื่อต้านภัยยาเสพติด  นำเผยแพร่แจกจ่ายแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  เป็นต้น

                สำหรับข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนไปแล้วนั้น กองสารนิเทศ สป. ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของสื่อ สิ่งพิมพ์นั้น ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือเอกสารตีพิมพ์อื่น ๆ  หากได้มีการเผยแพร่ข่าวสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สน.สป. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติให้มีการชี้แจงข่าวได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งขึ้น  โดยมีการประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร   เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือจังหวัด ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงมายัง สน.สป. เพื่อนำเสนอ ปมท. และผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป

 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์    แบ่งออกเป็น

                2.1 สื่อวิทยุกระจายเสียง  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเสียงตามสายภายในของ มท.

                        - รายการ "มหาดไทยชวนรู้" ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ. คลื่น 91.0 MHz ในระบบ FM ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.05 - 12.25 . ซึ่งเป็นรายการสนทนา ติดตามสถานการณ์ บทความรู้ เน้นสาระประโยชน์ต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ประชาชนให้ความสนใจและรับทราบไว้เป็นประโยชน์  

                        นอกจากนั้นในแต่ละวันทำการก็ได้ดำเนินการออกอากาศเสียงตามสายภายในศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นเนื้อหาสาระน่ารู้เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของมหาดไทยบันเทิง ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ภารกิจ ของหน่วยงานในสังกัดต่าง ๆ เป็นประจำทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 07.00 - 09.30 . ,  11.00 - 13.00 น.  และ 15.30 - 16.30 น.

                2.2  สื่อโทรทัศน์ กองสารนิเทศ สป. ได้มีการจัดทำรายการสารคดีมหาดไทยชวนรู้ ออกอากาศ  ทุกวันจันทร์เวลา 11.30 - 11.35 . ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์   โดยเนื้อหาสาระของสารคดีจะเป็นการดำเนินตามนโยบายภารกิจเร่งด่วนของ มทได้แก่  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ การเร่งรัดขจัดปัญหาความยากจนในเขตเมืองและชนบท การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รวมทั้งภารกิจสำคัญอื่น ๆ

                2.สื่ออินเตอร์เน็ต จากเดิมที่กองสารนิเทศ สป. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารซึ่งเป็นสรุปข่าวจากสื่อมวลชนประจำวันผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นประจำทุกวัน  กองสารนิเทศ สป. ได้มีการนำข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวมหาดไทย) วารสาร "จดหมายข่าว สป." ตลอดจนสาระความรู้ที่เป็นเรื่องควรรู้เผยแพร่ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต โดยเป็นส่วนหนึ่งของเว็ปไซต์ของมหาดไทย ได้แก่  http://moinet   www.moi.go.th ,และ www.pr.moi.go.th  ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุกวันทำการ