หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์  

 

 

ถาม  : จะหาหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ที่ไหน?

ตอบ  : คันหาได้จากสมุดโทรศัพท์มหาดไทย 2556

 

ถาม  : เทปเสียงรายการวิทยุ "มหาดไทย" ชวนรู้มีหรือไม่?

ตอบ  : คันหาได้จาก  หน้าหลัก แบนเนอร์ Radio on Demand 8iy[

 

 

ถาม  : ผังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" มีหรือไม่

ตอบ  : คันหาได้จาก หน้าหลัก แบนเนอร์  ผังรายการ