กองสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 


Download 
มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้
Click ที่ LOGO

สื่อประชาสัมพันธ์เตรียมการเพื่อสร้างความปรองดอง

   
   
   
 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส


 

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและ
คุณธรรมที่ดีแก่บุคลากรภาครัฐ

 


สมุดโทรศัพท์มหาดไทย 2560
ข้อมูล ณ มกราคม 25
60

 

Download ผังรายการ ตุลาคม 2560