กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

ความเป็นมาของกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 
   

ความเป็นมา

 • จากการเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2531 ผนวกกับการเกิดวาตภัยจากพายุใต้ฝุ่นเกย์ที่จังหวัดชุมพร ในปี 2532 ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในภาคใต้เป็นอย่างมาก กระทรวงมหาดไทยในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ระดมหน่วยงานในสังกัด ให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ แต่ข่าวการช่วยเหลือของกระทรวงมหาดไทยที่ปรากฏทางสื่อมวลชนมีน้อยมาก และในบางครั้งยังปรากฏเป็นข่าวในเชิงลบทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการเป็นอันมาก
 • นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พุทธศักราช 2530 – 2534 ในด้านการปรับปรุงการบริหารและทบทวนบทบาทของรัฐในการพัฒนา ประเทศ เรื่อง การปรับปรุงเครื่องมือสนับสนุนของรัฐในการบริหารการพัฒนา ระบุให้มีการปรับปรุงระบบ การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ให้การสนับสนุนการพัฒนาประเทศยิ่งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการสื่อความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ อันเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งในการผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายอย่างชัดแจ้ง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2532 ให้มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยให้เพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นโยบายการก่อตั้ง

 • เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2532 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร) ได้เดินทางไปตรวจความเสียหายอันเนื่องมาจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ที่จังหวัดชุมพร และมีความเห็นว่าควรจะได้มีการปรับปรุงหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพและมีขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ และสามารถใช้การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริหารงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแต่เดิมมีฐานะเป็นเพียงฝ่ายประชาสัมพันธ์ สังกัดกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขึ้นเป็น สำนักงานสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นกองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

การก่อตั้ง

 • วันที่ 15 มกราคม 2533 กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งสำนักงานสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย ขึ้น โดยมี นายบุญช่วย ศรีสารคาม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้อำนวยการกองในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน และมี นายพินัย อนันตพงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการคณะทำงาน เพื่อพิจารณาโครงสร้างและอัตรากำลังในการจัดตั้งสำนักงานสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานชุดนี้ ทำให้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 สามารถให้มีการจัดตั้งสำนักงานสารนิเทศกระทรวงมหาดไทย ขึ้น เป็นหน่วยงานภายในโดยเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีโครงสร้างการแบ่งงานภายใน แบ่งเป็น 1 งาน 2 ฝ่าย คือ
  • งานธุรการ
  • ฝ่ายข้อมูลการประชาสัมพันธ์
  • ฝ่ายเผยแพร่การประชาสัมพันธ์

บทบาทภารกิจ ของกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ..2545 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร บริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรม และการส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยในส่วนของกองสารนิเทศ สป.มทมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
  • (ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวง โดยเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของกระทรวง
  • (เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกระทรวง
  • (ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
   

โครงสร้างและอัตรากำลังของกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

   
   

โครงสร้างและอัตรากำลัง

 • ปัจจุบันโครงสร้างการแบ่งงานภายในกองสารนิเทศ สป.มท. แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย ดังนี้
  • 1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สน.สป. (มท 0206.1)
  • 2. กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ สน.สป. (มท 0206.2)
  • 3. กลุ่มงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ สน.สป. (มท 0206.4)
  • 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สน.สป. (มท 0206.3)
   
    1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สน.สป. (มท 0206.1)    
   
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
 • จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ของ สป.มท. และ มท.
 • ติดตามและประเมินผลตามแผนการประชาสัมพันธ์
 • จัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณของหน่วยงาน
 • บริหารติดตามและประเมินผลงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการและพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์
 • ประสาน สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMOA 4.0)
 • ประสาน สนับสนุน และขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)
 • งายส่งเสริมภาพสักษณ์ของกระทรวง
 • งานเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร (Social Listening) และตอบโต้ข่าวปลอม (Fake News)
 • งานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ สป.มท. และ มท.
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
    2. กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ สน.สป. (มท 0206.2)    
   
 • ประชาสัมพันธ์ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจของ สป.มท. และ มท.
 • ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการต่างประเทศของ มท.
 • งานปฏิทินการสื่อสารและแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต
 • งานบรรณาธิการข่าวและการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประมวล วิเคราะห์ข่าวและกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
 • ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวง ทั้งภายใน และภายนอก
 • งานสื่อสารสังคมและสร้างการรับรู้สู่ชุุมชน
 • งานสนับสนุนงานรัฐพิธี ราชพิธี และวันสำคัญในด้านประชาสัมพันธ์
 • งานโฆษกกระทรวงและการแถลงข่าว
 • งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
    3. กลุ่มงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ สน.สป. (มท 0206.4)    
   
 • ออกแบบ และกำกับดูแลการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
 • สนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
 • งานบันทึกเทปถวายพระพรและจัดทำคำกล่าว/อาเคียรวาท
 • งานโสตทัศนูปกรณ์
 • งานควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ และห้องอัดรายการวิทยุ
 • งานบันทึกภาหนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว / Drone
 • งานคลังข้อมูลภาพ
 • งานผลิตคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 • งานวิทยุกระจายเสียง
 • งานผลิตวิดีทัศน์
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
    4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สน.สป. (มท 0206.3)    
   
 • บริหารจัดการงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุและครุภัณฑ์ งานดูแลสถานที่และยานพาหนะ และงานประชุมต่าง ๆ
 • จัดทำแผนงานและคำของบประมาณประจำปี บริหารงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายประมาณประจำปี
 • ประสาน สนับสนุน และขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 • จัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • งานบริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์ (โทรศัพท์ของกระทรวงมหาดไทย) และอำนวยความสะดวกแก่ประขาชน
 • งานสมุดโทรศัพท์กระทรวงมหาดไทย
 • จัดเก็บและประมวลข่าวสารประจำวัน
 • รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร
 • งานบริการข่าวสารการชี้แจงข้อเท็จจริง
 • สนับสนุนข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนแก่ศูนย์บัญชาการมหาดไทย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
         

อัตรากำลังข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
สังกัดกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายณัฐวุฒิ กุสุโมทย์
ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์

นางสาวสุทธิรดา ไทยธรรม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์

   
  นางสาวจารุภา กมลบูรณ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวมัลลิกา ทยานุสร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายธนิก วิไลลักษณ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวพิชชานันท์ โคตรศรีเพชร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (ชรก.)
นายบูบากาด ปูตีลา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายราวิน มูลศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

 

กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์

นางบุณฑริก หิรัญบูรณะ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์

นางโชติกา บุญเหลือ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (ชรก.)
นายณภัทรพงศ์ ประเสริฐศรี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายประสิทธิ สุขเจริญ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวชนิสรา เกตุแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวอัจฉรา สุระกุล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวพรสุภาพ อินทรรอด
พนักงานประจำสำนักงาน
 

กลุ่มงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์

นายศิริพงศ์ อริยสุนทร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์

นายอานุภาพ จักร์แก้ว
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (ชรก.)
นายธนาเทพ แพเรือง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาววฤณดา กิตติธนสาร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายคมชาญ ศรีเจริญ
นายช่างภาพชำนาญงาน
นายโอฬาร แสงแก้ว
นายช่างภาพชำนาญงาน
นายชาติสยาม ศิริเมฆา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นายบรรพต สีระสา
นายช่างภาพ ระดับ ช.๓
นาย
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายณัฐวุฒิ สุขตะ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายญาณวัฒน์ ชูดวง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอุมาพรรณ ทรงวิวัฒน์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวสุรีรัตน์ คเชนทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอินทิรา อาจอาสา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางโสภา สีระสา
พนักงานธุรการ ระดับ ส.๓
นางสาวชีวารัญจ์ สินธนวรางกร
พนักงานประจำสำนักงาน
 
นายสันติสุข สารพัฒน์
พนักงานขับรถ
()
แม่บ้าน